banner_2

מסמכים:

תעודה לרישום עמותה

46א'-אישור מס הכנסה לעניין תרומות

אישור ניהול תקין

דוח כספי מבוקר לשנת 2015

אישור ניכוי מס

דוח כספי מבוקר לשנת 2016

אישור ניהול חשבונות

תקנון

אלומה (ע"ר) 580025765 כתובת: המלאכה 5, לוד. טלפון 08-9955007 מייל: aluma@aluma.org.il

KARINLEV - PRINTING & DIGITAL DESIGN STUDIO